Knizni Louka | 01 March 2015 |

THIS IS A TRANSLATION OF A CZECH REVIEW.

As I am sure some know, I lover of horror films and various sleaze. Although this is the case, so any book about zombies, I have not read (although for me the shelf for a year waiting for the first two volumes of The Walking Dead). I am glad to do (for me) new genre enters with my favorite writer.

The book begins in the Irish small town where all the residents going to sleep. Brian wakes up in the night noise, initially thinks neighbors organize a party, but as soon as he listens, he notices that this is not the shouts of glee, but the screams of sheer terror. Part the curtains and see a pile of zombies that eat the guts and brains fellow citizens. Comes down and sees his mother eats brains father. It's a chilling spectacle, but Brian will keep its cool and home runs. What you see on the street nobody would see even in the worst nightmare. Blood everywhere, guts, and undead dead. In all this strange man standing and tack. Brian hopes goes to the man and asks him to rescue. A man helps him somewhat unconventional way and many of the action takes place in only the prologue!

In the first chapter, the story turns to London, where the newspapers are full of zombie attack in Ireland. England is divided into two camps. People who believe that zombies are a serious threat to people who think that it is a well-considered advertising for a new film. Getting familiar with the heroine B, which also has a zombie without a hard life. Her father is a racist and a member of the community fighting for white Britain. In addition to not blow away, which tolerates B and her mother. B is, over time, influenced by the racist behavior of his father. Sometimes, the racist behavior, sometimes slapped, but otherwise it's in his head perfectly fine. I liked her humor, her nightmares and her courage to defy his father eventually.

Finally, it is found that the attack was a fake zombie and begins to fight for life, which is soon completed by the message "To be continued" that makes me incredibly dialed. Really need another piece. What's that supposed to be at the end? As usual, I have some theories about how it could continue throughout the series, but I'm often wrong, so I'll surprise you.

The book should not be missed in the library any fan Darren Shan ai zombie fans will be thrilled. I enjoyed the book, easy to read, yet the story was nerve-wracking. I definitely recommend.

Quote:
"But this is important," she urged mom. "Those living dead might attack here as well. We know what to do, Todd."
"B knows what to do, eh?" Dad said, and winked at me. And I was relieved that it was still in a state where it can banter.
"Sure," I grimaced. "Shove your head between your knees and put your ass goodbye kiss!"

This video spread across the Internet on Monday morning, but on television it first showed up in the evening. Another day of it was a scandal in the newspapers wrote that it did not broadcast because it unnecessarily scare the audience. When I saw it for the first time, I also had a horror of it. A dad too, although never admit it. Now have I got just kidding. Like when you look at the horror yet again - for the first time is scary, but the more times you see it, it seem awkward.

In his new, completely black sneakers, I felt great. When I pulled it out of the box, had some of the red and clear of them shone the manufacturer's logo, but I carefully painted over everything lihovkou. B Smith will not be anyone to advertise!

"You're not fucking scared?" I asked.
"And why like?" He frowned.
"Of those zombies."
"What about them?"
"My favorite exotics have a big brain."
Vinyl laughed sarcastically. "You know what I like best about you, B?"
"What?"
"That one day you die."
We laughed, slapped down and went to the park.

Later I returned home alone in the dark. And I was afraid of zombies? But fungi. I did B Smith, and this is my turf. That I'm the one who should be afraid of those zombies!

--------------------------------


Jak jistě někteří ví, tak jsem milovník hororů a všelijakých nechutností. Ač tomu tak je, tak žádnou knihu o zombie jsem ještě nečetla (i když na mě v poličce už rok čekají první dva díly knihy The Walking Dead). Jsem ráda, že do (pro mě) nového žánru vstupuji s mým nejoblíbenějším spisovatelem.
Kniha začíná v irském malém městečku, kde se všichni obyvatelé chystají ke spánku. Brian se v noci probudí hlukem, zpočátku si myslí, že sousedé pořádají nějakou párty, ale jakmile se zaposlouchá, všimne si, že nejde o výkřiky veselí, ale o výkřiky čiré hrůzy. Rozhrne závěsy a spatří hromadu zombie, které pojídají vnitřnosti a mozky spoluobčanů. Sejde dolů a vidí, že jeho maminka pojídá mozek otci. Je to mrazivá podívaná, ale Brian zachová chladnou hlavu a z domu uteče. To co vidí na ulici by si nikdo nepřál vidět ani v té nejhorší noční můře. Všude krev, vnitřnosti, nemrtví a mrtví. V tom všem stojí podivný muž a ani se nehne. Brian s nadějí jde k muži a poprosí ho o záchranu. Muž mu pomůže poněkud netradičním způsobem a tolik akce se odehraje v pouze v prologu!
V první kapitole se příběh stočí do Londýna, kde jsou noviny plné útoku zombie v Irsku. Anglie se rozdělí na dva tábory. Lidé, kteří věří, že zombie jsou vážná hrozba a na lidi, kteří si myslí, že jde o promyšlenou reklamu na nějaký nový film. Seznamujeme se s hrdinkou B, která i bez zombie má těžký život. Její otec je rasista a je členem komunity bojující za bílou Británii. Navíc pro ránu nejde daleko, což snáší B i její maminka. B je postupem času ovlivňována rasistickým chováním svého otce. Občas má rasistické chování, občas je na facku, ale jinak to má v hlavě naprosto v pořádku. Líbil se mi její humor, její noční můry a její odvaha se nakonec otci vzepřít. 
Nakonec se zjistí, že útok zombie nebyl podvrh a začíná boj o holý život, který je záhy ukončen hláškou “Pokračování příště”, která mě neskutečně vytočila. Doopravdy potřebuju další díl. Co to jako mělo být za ukončení? Jako obvykle mám nějaké teorie, jak by asi mohla pokračovat celé série, ale já se často mýlím, takže se nechám překvapit.
Kniha by neměla chybět v knihovně žádnému fanouškovi Darrena Shana a i fanoušci zombie budou nadšení. Kniha mě bavila, lehce se četla a přitom byl příběh nervy drásající. Určitě doporučuji. 

Citace:

"Ale tohle je důležité," naléhala máma. "Ti živí mrtví by mohli zaútočit i tady. Musíme vědět, co dělat, Todde."
"B ví, co dělat, viď?" řekl táta a mrkl na mě. A mně se ulevilo, že je pořád ještě ve stavu, kdy dokáže žertovat.
"No jasně," ušklíbla jsem se. "Strčit hlavu mezi kolena a dát svýmu zadku pusu na rozloučenou!"
To video se rozšířilo po internetu už v pondělí ráno, ale v televizi ho poprvé ukázali až večer. Další den z toho byla aféra a v novinách se psalo, že to neměli vysílat, protože tím diváky zbytečně vyděsili. Když jsem to viděla poprvé, taky jsem z toho měla hrůzu. A táta taky, i když to nikdy nepřiznal. Teď už z toho mám jenom legraci. Jako když se poněkolikáté díváte na horor - poprvé je děsivý, ale čím víckrát ho vidíte, tím trapnější se vám zdá.
Ve svých nových, úplně černých teniskách jsem se cítila skvěle. Když jsem je vytáhla z krabice, měly některé části červené a jasně z nich zářilo logo výrobce, ale já jsem všechno pečlivě přemalovala lihovkou. B Smithová nebude nikomu dělat reklamu!
"Nejseš podělanej strachy?" zeptala jsem se.
"A proč jako?" zamračil se.
"Z těch zombií."
"A co s nima?"
"Nejradši mají exoty s velkým mozkem." 
Vinyl se sarkasticky zasmál. "Víš, co mám na tobě nejradši, B?"
"Co?"
"Že jednou chcípneš."
Rozchechtali jsme se, plácli si a vydali se do parku.
Později jsem se potmě vracela sama domů. A bála jsem se zombií? Ale houby. Já jsem přece B Smithová a tohle je můj rajón. To já jsem ta, koho by se ty zombie měly bát!

Read more...Return to reviews listing

From the Gallery
 • Why are kids obsessed with horror?!?

  from Darren's Blog on 16 May 2022

  Last Halloween, a vlogger called Leo Vader (with 130k followers!!) posted a fun video looking at...

  Read full entry
 • TOUR details - see Shanville Monthly

  from Events on 06 August 2017


  Read full entry
 • From Twitter: